Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie

Plan Pracy ŚDS w Barcinie


PLAN PRACY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w BARCINIE

realizowany w roku 2020

skierowany dla osób:

- przewlekle psychicznie chorych /typ A/

- upośledzonych umysłowo /typ B/

- wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych /typ C/

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie świadczy usługi specjalistyczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Roczny plan działań Środowiskowego Domu Samopomocy
w Barcinie jest stworzony na założeniach z lat ubiegłych co jest odzwierciedleniem sprawnej organizacji funkcjonowania placówki z uwzględnieniem zasobów rzeczowych i kadrowych.

Celem głównym placówki jest pomoc uczestnikom placówki w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie codziennych problemów oraz doprowadzenie do możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w ich naturalnym środowisku.

USŁUGI ŚWIADCZONE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Placówka świadczy usługi specjalistyczne dla 40 osób w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które polegają na rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w środowisku lokalnym. Forma i zakres zajęć jest ustalany
w indywidualnym planie wspierania, aktywizacji i integracji społecznej, przygotowanym przez zespół wspierająco - aktywizacyjny. Jest on dostosowany do potrzeb i indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego uczestnika.

W naszej placówce świadczymy następujące formy wsparcia:

 1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
  I ROZWIĄZYWANIA
  PROBLEMÓW

Cel: kształtowanie osobowości w sferze intelektualnej, emocjonalnej oraz rozwój umiejętności społecznych, przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, potrzeb, oczekiwań;

Cele szczegółowe:

 1. doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów;

 2. podtrzymywanie rozmowy i aktywne słuchanie;

 3. kształtowanie współpracy, asertywności, odpowiedzialności, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów;

 4. naukę form grzecznościowych, poszanowanie godności osobistej innych;

 5. naukę rozwiązywania konfliktów we właściwy sposób;

 6. kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku;

 7. nauka samodzielnego organizacji uroczystości;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą w systemie ciągłym, codziennie

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą terapeuci oraz psycholog

 1. TRENING FUNKCJONOWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny

Cel: kształtowanie nawyków codziennego i prawidłowego dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, czystość ubioru

Cele szczegółowe:

 1. doskonalenie umiejętności mycia ciała, włosów, higieny jamy ustnej;

 2. doskonalenie umiejętności stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych (golenie się, strzyżenie włosów);

 3. doskonalenie umiejętności właściwego używania przyborów toaletowych
  i kosmetyków;

 4. doskonalenie umiejętności doboru ubioru adekwatnie do pory roku, dbanie
  o utrzymanie w czystości bielizny osobistej i odzieży wierzchniej, obuwia itd.;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą w systemie ciągłym, codziennie

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą w miarę potrzeb instruktorzy terapii zajęciowej oraz terapeuci

Trening kulinarny

Cel: wypracowanie umiejętności przygotowywania prostych posiłków z uwzględnieniem konieczności zachowania czystości

Cele szczegółowe:

 1. kształtowanie i utrwalanie umiejętności samodzielnego przygotowywania prostych posiłków;

 2. utrwalanie umiejętności samodzielnego jedzenia lub z pomocą opiekuna;

 3. kształtowanie i utrwalanie nawyków prawidłowego posługiwania się sztućcami;

 4. kształtowanie i utrwalanie nawyków odpowiedniego zachowania się przy stole;

 5. kształtowanie umiejętności nakrywanie do stołu;

 6. wypracowywanie poczucia obowiązku czystości miejsca spożywania posiłków;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą w systemie ciągłym,

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą w miarę potrzeb instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci i kucharka

Trening budżetowy

Cel: wypracowanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem.

Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie i utrwalanie umiejętności rozróżnianie nominałów pieniądza;

 2. wspieranie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi;

 3. Kształtowanie i utrwalanie umiejętności planowania i robienia zakupów;

 4. uświadamianie konsekwencji zaciągania kredytów;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą w systemie ciągłym, w zależności od potrzeb

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą w miarę potrzeb instruktorzy terapii zajęciowej oraz terapeuci

Trening edukacyjny

Cel: stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych uczestników

Cele szczegółowe:

 1. podtrzymywanie umiejętności pisania, czytania i liczenia;

 2. doskonalenie umiejętności orientacji w czasie i przestrzeni;

 3. uzupełnianie wiadomości ogólnych oraz różnych dziedzin np. historii, sztuki itp.;

 4. Ćwiczenia usprawniające pamięć;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą w systemie ciągłym, w zależności od potrzeb

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą w miarę potrzeb instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci,
pracownik socjalny

 1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Cel: zagospodarowanie czasu wolnego z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie zainteresowań poprzez: kino, teatr, lekturę, czasopisma, książki;

 2. Spotkania tematyczne oraz w ramach różnych kół zainteresowań;

 3. Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu jak: turystyka;

 4. działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich;

 5. zajęcia edukacyjne mające na celu podnoszenie wiedzy ogólnej;


Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą według zaistniałych potrzeb

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą w miarę potrzeb instruktorzy terapii zajęciowej oraz terapeuci

 1. EDUKACJA ZDROWOTNA - OCHRONA ZDROWIA I NADZÓR PIELĘGNIARSKI

 1. Działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych;

 2. Kontrolę przyjmowania leków na terenie placówki;

 3. Współpracę z poradniami specjalistycznymi - konsultacje ginekologiczne, neurologiczne, stomatologiczne, psychiatryczne

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą - wg potrzeb

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą instruktorzy terapii zajęciowej i terapeuci (zaproszenie goście pracujący w obszarze służby zdrowia)

 1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo będzie prowadzone poprzez

 1. Prowadzenie obserwacji oraz psychologicznych badań diagnostycznych;

 2. Przeprowadzenie indywidualnych rozmów diagnostycznych oraz terapeutycznych;
  z uczestnikami celem rozpoznania stanu psychicznego

 3. Wspieranie psychologiczne w sytuacjach trudnych;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą - 10 godzin w tygodniu

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie psycholog

 1. PORADNICTWO SOCJALNE

 1. Wspomaganie uczestników w osiąganiu przez nich możliwie pełnej aktywności życiowej;

 2. Udzielanie porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych uczestników i ich rodzin;

 3. Zaspakajanie potrzeb uczestników za pomocą metod pracy socjalnej ( indywidualnego przypadku, metoda grupowa);

 4. Prowadzenie mediacji i negocjacji w interesie uczestników- rozwiązywanie konfliktów;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą - wg potrzeb

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie pracownik socjalny

 1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

 1. Pranie ręczne i w pralce automatycznej;

 2. Prasowanie, nabywanie umiejętności posługiwania się żelazkiem;

 3. Nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami stolarskimi: młotek, piłka do drewna, pilnik itp.;

 4. Nabywanie umiejętności drobnych napraw: sklejanie elementów drewnianych mebli, naprawy roweru, wykonywanie ram do obrazów;

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć pracowni stolarskiej i krawieckiej oraz teatralnej

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą w miarę potrzeb instruktorzy terapii zajęciowej oraz terapeuci

Terapia zajęciowa stanowi integralną część programu wspierająco-aktywizującego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.

Zajęcia dla uczestników w 2020 roku - podobnie jak w latach ubiegłych organizowane będą w grupach i/lub indywidualnie, w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, muzyczno-teatralnej, socjoterapeutycznej, sportowej, komputerowej, stolarskiej, kuchnio-terapii i hortiterapii).

 1. PRACOWNIA KRAWIECKA Z ELEMENTAMI ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ

 1. Szycie ręczne maszynowe

- cerowanie ( drobne naprawy odzieży podopiecznych)

- zszywanie prostych elementów

- projektowanie, wykonywanie strojów i elementów dekoracyjnych na przedstawienia.

 1. Wyszywanie, haftowanie

- kopiowanie wzorów

- dobieranie odpowiednich kolorów ściegu

- doskonalenie techniki

 1. Robótki szydełkowe i na drutach

- nauka nawlekania oczek i wykonywanie ściegów

 1. Prasowanie

- fartuchów

- ręczników

- serwetek i obrusów

 1. Wyrabianie nawyku ładu i porządku na stanowisku pracy i wokół siebie.

 2. Inn prace manualne wykonywane w pracowni

- papieroplastyka

- proste formy makramy

- orgiami

 1. Wykonywani ozdób i kart okolicznościowych przy użyciu różnych technik.

 2. Gry i zabawy edukacyjne

- rebusy

- zagadki

- historyki obrazkowe

- łączenie kropek itp.

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą 4 godziny dziennie x 5 dni w tygodniu ( 20 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie instruktor terapii zajęciowej

 1. PRACOWNIA PLASTYCZNA

 1. Malarstwo w technice - akryl, olej, akwarela, plakatowe, tempra.

 2. Rysunek - ołówek o różnych twardościach, węgiel, kreda, pisaki.

 3. Grafika- monotypia, linoryt, drzeworyt.

 4. Rękodzielnictwo, modelowanie, elementy rzeźby, collage, wydzieranki, wykonanie rekoma różnorodnych form przestrzennych z różnych materiałów; plastelina, modelina, glina, gips, masa papierowa.

 5. Projektowanie i wykonywanie kart okolicznościowych ( bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych, zaproszeń itp.)

 6. Dekoracja placówki oraz pomieszczeń, w których odbywają się wszelkie uroczystości.

 7. „ Dni Twórczości” oraz wystawy prac uczestników na zewnątrz ŚDS ( Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury itp.) udział w konkursach plastycznych.

 8. Poznawanie twórczości innych artystów- zwiedzanie wystaw, muzeów, spotkania z artystami, oglądanie albumów malarstwa, rzeźby, architektury oraz rzemiosła artystycznego.

 9. Zbieranie, konserwacja i przechowywanie materiałów przydatnych do terapii - liście, kwiaty, korzenie, gałązki, muszelki, piasek itp.)

 10. Trening wrażliwości estetycznej poprzez sprzątanie stanowiska pracy.

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą 4 godziny dziennie x 5 dni w tygodniu ( 20 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie terapeuta.

 1. PRACOWANIA STOLARSKA

 1. Wypalanie

 2. Wykonywanie różnego rodzaju galanterii drzewnej

 3. Wykonywanie drobnych mebli

 4. Wykonywanie rekwizytów do przedstawień

 5. Prace naprawcze

 6. Rzeźba

 7. Oprawienie prac

 8. Wykonywanie podzespołów prac plastycznych

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywają się 3 godziny dziennie x 5 dni w tygodniu ( 15 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie instruktor terapii zajęciowej

IV.PRACOWANIA KOMPUTEROWA

 1. Podstawy użytkowania komputera

 2. Edycja tekstu

 3. Grafika komputerowa

 4. Archiwizacja danych

 5. Bezpieczne poruszanie się w Internecie

 6. Tworzenie gazetki „Środowiskowy Newsweek”

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą 3 godziny dziennie x 5 dni w tygodniu ( 15 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie instruktor ds. kulturalno - oświatowych

V.PRACOWANIA MUZYCZNO - TEATRALNA

 1. Zespołowe układy ruchowe- rytmiczne ( taniec do dźwięku, w przypadku zaprzestania muzyki zaprzestanie tańca)

 2. Improwizacja słowna- ruchowa na bazie wcześniej otrzymanych tekstów ( uczestnicy wcielają się w postaci artystyczne, które następnie przedstawiają; mogą to być formy teatralne, kabaretowe oraz happeningi)

 3. Interpretacja tekstu ( uczestnicy recytują wiersze wybitnych postaci poprzez poranek poetycki)

 4. Pisanie projektów autorskich ( wybrana grupa uczestników sama tworzy scenariusze aktorskie, które następnie przedstawiają)

 5. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych ( wytypowana grupa uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez uczestnictwo w wystawach artystycznych, premierach kinowych , teatralnych, operowych)

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą 4 godziny dziennie x 5 dni w tygodniu ( 20 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie instruktor ds. kulturalno - oświatowych

VI. PRACOWANIA SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Socjoterapia to metoda pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegająca na dostarczaniu doświadczeń o charakterze korekcyjnym, mającym wpływ na zmianę sądów poznawczych, zachowania oraz dających możliwość odreagowania doświadczeń urazowych.

Zajęcia w pracowni mają na celu:

• poznanie samego siebie;

• poznanie swoich mocnych i słabych stron;

• poznanie swoich talentów, zdolności;

• budowanie poczucia własnej wartości;

• doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych;

• kształtowanie inteligencji emocjonalnej /rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć/

• doskonalenie informacji zwrotnych

uczenia stawiania granic, odmawiania;

• przełamywanie nieśmiałości;

• uczenie radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

• uczenie nawiązywania kontaktów;

• umiejętność wyrażania swoich uczuć;

• umiejętność wytyczania celu;

• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności;

• wyszukiwanie zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji;

• uczenie tolerancji i akceptacji drugiego człowieka;

• uczenie współpracy i współdziałania,

• rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji;

• otrzymywanie wsparcia od grupy;

Zajęcia realizowane będą przez:

 • Dialog terapeutyczny

 • Psychodramę

 • Arteterapię

 • Rysunek terapeutyczny

 • Trening interpersonalny

 • Terapię zabawą

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą 4 godziny dziennie x 3 dni w tygodniu ( 12 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie terapeuta- psycholog

VII. ZAJĘCIA SPORTOWO- RUCHOWE

 1. Gimnastyka poranna

 2. Ćwiczenia rehabilitacyjne- są to ćwiczenia specjalistyczne przeprowadzane na zlecenie lekarza:

 • Ćwiczenie bierne

 • Ćwiczenia wspomagane

 • Ćwiczenia samo wspomagane

 • Ćwiczenie relaksacyjne

 • Ćwiczenia izometryczne

 • Ćwiczenie czynne w odciążeniu

 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

 • Ćwiczenia czynne wolne

 • Ćwiczenia czynne z oporem

 • Ćwiczenia oddechowe

 • Ćwiczenia korekcyjne

 1. Ćwiczenia na sprzęcie- są to ćwiczenia na poniżej wymienionych trenażerach:

 • Ćwiczenia na sprzęcie

 • Ćwiczenia na atlasie

 • Ćwiczenia na rowerach treningowych

 • Ćwiczenia na wiosłach

 • Ćwiczenia na rotorach dla KKG i KKD

 • Ćwiczenia na ORBITKU

 1. Gry zespołowe: Siatkówka, Koszykówka, Piłka nożna, Dwa ognie

 2. Gry- cele: nauka i doskonalenie elementów technicznych i umiejętności ich praktycznego zastosowania na walce sportowej

 • Tenis stołowy

 • Badminton

 • Dart

 • Piłkarzyki

 • Bocce

 • Warcaby

 • Kręgle

 • Uni- hokej

 1. Rekreacja- cele aktywności rekreacyjnej:

 • Spacery

 • Wycieczki rowerowe

 • Łowienie ryb

 • Kąpiele i pływanie na basenie

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą 4 godziny dziennie x 5 dni w tygodniu ( 20 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie terapeuta- rehabilitant

VIII. PRACOWNIA KULINARNA

 1. Planowanie prac domowych, właściwa organizacja

 2. Dokonywanie niezbędnych zakupów

 3. Nakrywanie i podawanie do stołu

 4. Mycie naczyń

 5. Przygotowanie prostych dań

 6. Zapoznanie z wybranym przepisem kulinarnym

 7. Wykonywanie obróbki produktów spożywczych: mycie, obieranie, siekanie, ucieranie, porcjowanie

 8. Pieczenie ciasta

 9. Przygotowanie surówek, sałatek, deserów

 10. Parzenie kawy, herbaty
  Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą 2 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu ( 10 godzin w tygodniu)

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będzie instruktor terapii wraz z kucharką

IX. HORTITERAPIA

Podstawowym celem hotriterapii jest polepszenie psychicznego i fizycznego zdrowia człowieka. Usprawnienie to ujawnia się w czterech obszarach

                                             

1.  Intelektualnym

 • poprzez nabycie nowych umiejętności,

 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych i zwiększanie zakresu słownictwa;

 • wzbudzenie ciekawości w uczestnikach terapii,

 • zwiększenie zdolności do obserwacji otoczenia;

 • opieka nad roślinami może też służyć zdobywaniu umiejętności zawodowych  i stać się pomostem do pracy zawodowej dla osób niepełnosprawnych;

2.  Społecznym

 • dzięki interakcjom wewnątrzgrupowym oraz interakcjom z jednostkami spoza grupy opiekującej się roślinami

 • dzięki możliwości wskazania owoców swojej pracy osoby niepełnosprawne mogą poczuć się bardziej wartościowymi członkami społeczności;

3.  Emocjonalnym 

 • hortiterapia może służyć zwiększeniu samooceny i pewności siebie,

 • Daje szansę na uwolnienie agresywnych impulsów, drzemiących w każdej jednostce, w sposób społecznie akceptowany,

 • uczy tolerancji na frustrację i odraczania gratyfikacji;

4.Fizycznym

 • hortiterapia pomaga rozwijać i udoskonalać podstawowe zdolności motoryczne, pozwala jednostkom, które większość swojego czasu spędzają w domu, przebywać na świeżym powietrzu

Od stycznia 2020 ta forma terapii zostanie wzbogacona o działania terapeutyczne w szklarni, która została postawiona w ramach grantu otrzymanego z lokalnej firmy Lafarge Holcim.

Adresaci:

Osoby przewlekle psychicznie chore ( typ A)

Osoby upośledzone umysłowo ( typ B)

Osoby wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Planowany wymiar czasu pracy:

Zajęcia odbywać się będą w sposób ciągły, w zależności od potrzeb i pory roku

Prowadzący:

Zajęcia prowadzić będą instruktorzy terapii zajęciowej i terapeuci

OCZEKIWANE REZULTATY

 1. Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu

 2. Podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej

 3. Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych

 4. Poprawa kondycji psychicznej - wzrost wiary we własne możliwości

 5. Zwiększenie umiejętności wyrażania własnych emocji

 6. Zaspokojenie potrzeb ekspresji, emocji i zabawy,

 7. Odreagowanie negatywnych emocji,

 8. Pobudzenie potrzeb estetycznych i poznawczych,

 9. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczestników,

 10. Poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej,

 11. Rozwój umiejętności manualnych,

 12. Rozwój umiejętności pracy w grupie, integracja,

 13. Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej

 14. Rozwój zainteresowań,

 15. Nauka aktywnego spędzania czasu wolnego

 16. Zwiększenie wrażliwości na piękno otaczającego świata

 17. Poprawa relacji wewnątrzrodzinnych

 18. Integracja ze środowiskiem lokalnym

 19. Poprawa współpracy z rodzinami uczestników

PLANOWANE IMPREZY O CHARAKTERZE

KULTURALNYM, REKREACYJNYM I SPORTOWYM

 1. Orszak Trzech Króli- impreza organizowana z instytucjami działającymi na terenie Gminy Barcin.

 2. „Dzień żartem płynący”- zajęcia o charakterze zabawowym i humorystycznym.

 3. Organizacja imprez z kalendarza świąt nietypowych np. dzień bajki, dzień wody, dzień pizzy itp.- raz w kwartale.

 4. Obchody „Dnia Papieskiego”- Wieczornica Papieska/ Święto Maryjne/Zaduszki

 5. Uroczyste „ Śniadanie wielkanocne” oraz „ Wieczerza wigilijna”.

 6. Spotkania integracyjne z uczniami przedszkoli, szkół podstawowych oraz Liceum.

 7. Zebrania Społeczności Domu - kształtowanie postaw samorządności wśród osób niepełnosprawnych - raz w kwartale.

 8. „W grupie siła” - wewnętrzna rywalizacja drużynowa mająca na celu integrację oraz naukę współdziałania.

 9. „Urodziny miesiąca”- uroczyste obchody urodzin poszczególnych uczestników - raz w kwartale.

 10. Wędkarskie zawody spławikowe Placówek Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 11. „Noc Świętojańska” - impreza współorganizowana z instytucjami działającymi na terenie Gminy Barcin.

 12. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych - impreza o charakterze wojewódzkim.

 13. Olimpiady osób niepełnosprawnych.

 14. Przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych.

 15. Spotkania z ciekawym zawodem, ludźmi z pasją.

 16. Wyjazdy do opery, kina, teatru.

 17. Kiermasze oraz imprezy o charakterze integracyjnym na terenie Miasta i Gminy Barcin.

W roku 2020 będą kontynuowane zajęcia w pracowni doświadczania świata, która służy do stymulowania lub wyciszania zmysłów.

Wykaz kadry prowadzącej zajęcia:

L.P

WYKSZTAŁCENIE

STANOWISKO

WYMIAR CZASU PRACY

ZATRUDNIENIE

1

Wyższe;

S. licencjackie: Pedagogika- Edukacja Zdrowotna

S. magisterskie. Pedagogika- Promocja Zdrowia

Medyczne Studium Zawodowe- Technik fizjoterapii

Szkolenia/kursy:

- Terapia manualna zastosowanie w diagnostyce wybranych schorzeń

- Terapia manualna - kurs doskonalący

- Zachowania asertywne w sytuacjach trudnych i konfliktowych

- Terapia zachowań niepokojących

- Zapobieganie agresji i autoagresji w ŚDS

- metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu opartej na stosowanej analizie zachowania

- szkolenia BHP

- kurs pierwszej pomocy

- szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

- szkolenie z zakresu Ochrona danych osobowych

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

- Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

- Ochrona danych osobowych

terapeuta zajęciowy/rehabilitant

1 etat

Staż pracy:
28 lat

W ŚDS Zatrudniony od listopada 1996r

2

Wyższe,

S. Licencjackie: Wydział Pedagogiczny - Oligofrnopedagogika

S. magisterskie: Pedagogika- Oligofrnopedagogika

Policealna szkoła masażu

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie i edukacja osób z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

Szkolenia:

- praca z klientem z zaburzeniami psychicznymi;

- Terapia zachowań niepokojących

- Zapobieganie agresji i autoagresji w ŚDS

Wolontariat - WTZ Promyk - od 2007 r.

Od roku świadczy usługi specjalistyczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie - praca z dziećmi autystycznymi;

- szkolenia BHP

- szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- kurs pierwszej pomocy

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

szkolenie z zakresu Ochrona danych osobowych

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

- Ochrona danych osobowych


Terapeuta zajęciowy

1 etat

Staż pracy:
6 lata

W ŚDS Zatrudniony od października 2014 r

3

Wyższe

S. licencjackie: Pedagogika w zakresie pracy socjalnej

S. magisterskie: Pedagogika- Pedagogika Społeczna

- studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej
- Tworzenie i realizacja projektów dla pomocy społecznej finansowanych przez EFS

- Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej
w ramach projektu Twoja Szansa na plus- Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka

- Warsztaty przedsiębiorstwa społecznego partnerem w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego

- Tworzenie grup wsparcia dla zespołów pracowniczych

- XYZ dobrego projektu

- Metody pracy z rodziną KGR

- Bezpieczeństwo interwenta podczas wykonywania zadań służbowych - warsztaty z elementami samoobrony

- Dopalacze. Legalne zagrożenia w środowisku lokalnym

- Rola pracownika socjalnego w modelach KGR

- Cykl życia projektu

- List gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. Znaczących osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej

- Terapia zachowań niepokojących

- Zapobieganie agresji i autoagresji w ŚDS

- szkolenia BHP

szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- kurs pierwszej pomocy

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

- szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

- Ochrona danych osobowych

Kierownik

1 etat

Staż pracy:
15 lat, od 01.08.2005 zatrudniona w OPS

W ŚDS Zatrudniona od marca 2012r

4

Średnie- Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu- tytuł pracownika socjalnego;

Szkolenia/kursy

- Praca terapeutyczna z osobami
z zaburzeniami w tym seksualność;

- szkolenia BHP;

- szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- kurs pierwszej pomocy

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

szkolenie z zakresu Ochrona danych osobowych

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

- Ochrona danych osobowych

Instruktor kulturalno - oświatowy/kierowca

1 etat

Staż pracy
32 lat

W ŚDS Zatrudniony od stycznia 2012r

5

Wyższe,

S. licencjackie: Pedagogika
w zakresie pracy socjalnej

S. magisterskie: Pedagogika- Pedagogika Społeczna

Szkolenia/kursy:

- techniki relaksacyjne
i wizualizacje w pracy klientem;

- Środowiskowa praca socjalna- budowanie partnerstw lokalnych;

- Arteterapia- formy i techniki pracy z upośledzonymi umysłowo;

- kurs dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- zaburzenia osób starszych;

- Terapia zachowań niepokojących

- Zapobieganie agresji i autoagresji w ŚDS

- metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu opartej na stosowanej analizie zachowania

- kurs pierwszej pomocy

- szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- szkolenia BHP

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

szkolenie z zakresu Ochrona danych osobowych

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

- Ochrona danych osobowych

Pracownik socjalny/terapeuta zajęciowy

1 etat

Staż pracy- 11 lat

W ŚDS od września 2009 roku

6

Wyższe;

S. licencjackie- Pedagogika w zakresie Opieki i wychowania
z profilaktyką uzależnień;

Szkoła policealno - Medyczno-społeczna- zawód terapeuta zajęciowy;

- studia podyplomowe z logopedii w trakcie

Szkolenia/kursy:

- zaburzenia osób starszych;

- 3 elementarz- 7 kroków

- trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu: a)umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, b)kształtowania celowej aktywności, c)prowadzenia treningu zachowań społecznych;

- j migowy ! stopnia;

- dramatoterapia;

- żyć i przetrwać w rodzinie alkoholowej;

- praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

- Terapia zachowań niepokojących

- Zapobieganie agresji i autoagresji w ŚDS

- metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu opartej na stosowanej analizie zachowania

- szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- kurs pierwszej pomocy

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

Instruktor terapii zajęciowej

1 etat

Staż pracy

Lat 9

W ŚDS zatrudniona od lutego 2011 roku

Obecnie na urlopie wychowawczym

7

Wyższe

Kierunek Resocjalizacja - licencjat

Arteterapia i pomoc psychologiczna - studia magisterskie

Szkolenia i kursy:

- pierwsza pomoc

- Szkolenie dot. przemocy względem osób starszych
i niepełnosprawnych

- szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- kurs pierwszej pomocy

- trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu: a)umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, b)kształtowania celowej aktywności, c)prowadzenia treningu zachowań społecznych;

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

szkolenie z zakresu Ochrona danych osobowych

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

- Ochrona danych osobowych

Terapeuta zajęciowy

1 etatu

Staż pracy 4 lata

Stażysta w ŚDS III - IX 2015

W ŚDS zatrudniony od X.2016

8

Wyższe kierunkowe - psychologia

Ponadto wykształcenie farmaceutyczne

Szkolenia i kursy

- Terapia zachowań niepokojących

- Zapobieganie agresji i autoagresji w ŚDS

- szkolenie w ramach projektu „Piękniej żyć…” - Wypalenie zawodowe - zagrożenia
i profilaktyka, Relaksacja i sposoby radzenia sobie ze stresem, Alternatywne sposoby prowadzenia terapii, Rozumienie i diagnoza osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, Współpraca z rodzicami

- kurs pierwszej pomocy

- trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu: a)umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, b)kształtowania celowej aktywności, c)prowadzenia treningu zachowań społecznych;

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

szkolenie z zakresu Ochrona danych osobowych

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

- Ochrona danych osobowych

Psycholog/terapeuta

1 etat

Staż pracy 16 lat

W ŚDS zatrudniona od X 2015

9

Wyższe;

Resocjalizacji - licencjat

Bezpieczeństwo publiczne - magister

-kurs pierwszej pomocy

- szkolenie Indywidualny plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego jako efektywne narzędzie w pracy ŚDS

- szkolenie Oddziaływania behawioralno - poznawcze w pracy wychowawczej i terapeutycznej z Podopiecznymi w ŚDS

szkolenie z zakresu Ochrona danych osobowych

trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu: a)umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, b)kształtowania celowej aktywności, c)prowadzenia treningu zachowań społecznych;

- efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elem. Ustawy „Za życiem”

- wypalenie zawodowe. Motywacja i komunikacja z osobami z niepełnospr. sprzężoną i autyzmem

- komunikacja i integrowanie zespołu pracowniczego

Sytuacje krytyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością - jak reagować?

- Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Terapeuta zajęciowy

1 etat etatu

Staż pracy

16 lat

Zatrudniona w ŚDS od stycznia 2012

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia terapeutyczne biorą udział w szkoleniach dot. szeroko pojętej terapii, kontaktów interpersonalnych czy innych szkoleniach doskonalących warsztat merytoryczny. Raz na kwartał prowadzimy szkolenia wewnętrzne, przygotowywane przez pracowników Domu. Tematyka tych szkoleń wynika z aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników.

Od 1 stycznia 2019 roku nasza placówka funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Barcin. Nastąpiło wyodrębnienie - przekształcenie organizacyjne na podstawie uchwały Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie i utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Barcin pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie.

Sporządził: Zatwierdził:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie
ul. Kościelna 15, 88-190 Barcin Tel. 52 383 20 79

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kaniuka 20-03-2020 10:10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kaniuka 20-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kaniuka 20-03-2020 10:10:42